باب در اينكه ائمه هر گاه مى‏خواستند بدانند مى‏دانستند

پ‏1- امام صادق (ع) فرمود: براستى امام هر گاه بخواهد بداند مى‏تواند.

پ 2- فرمود: هر گاه امام بخواهد بداند به وى اعلام مى‏شود.

پ‏3- فرمود: هر گاه امام بخواهد كه چيزى را بداند خدا آن را به وى اعلام كند.