باب در اينكه اسلام حفظ جان كند و وسيله اداى امانت گردد ولى ثواب آخرت بر ايمان است

پ‏1- از قاسم صيرفى شريك مفضل گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

به وسيله اسلام، جان محفوظ است و اداى امانت مى‏شود و فروج بدان حلال مى‏گردد ولى ثواب آخرت بر ايمان است.پ 2- از امام باقر يا امام صادق (ع) كه فرمود:

ايمان، اقرار است و عمل؛ و اسلام، اقرار است بى‏عمل.پ 3- از جميل بن درّاج گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم از قول خدا عز و جل (14 سوره حجرات): «اعراب گفتند ما ايمان آورديم بگو شما ايمان نياورديد ولى بگوئيد مسلمان شديم و هنوز ايمان در دل شما در نيامده است» پس بمن فرمود: نمى‏بينى كه ايمان جز اسلام است.

 

پ‏4- از سفيان بن سمط گويد: مردى امام صادق (ع) را از اسلام و ايمان پرسيد و فرق ميان آنها و به او پاسخ نداد، باز پرسيد و به او پاسخ نداد و آن مرد در راه به امام صادق (ع) برخورد و نزديك به كوچ كردن بود، امام صادق به او فرمود: مثل اينكه كوچ كردنت نزديك است؟ گفت: آرى، فرمود: در خانه، مرا ديدار كن.

به خدمت آن حضرت رسيد و از فرق ميان اسلام و ايمان پرسيد، فرمود: اسلام همان ظاهر وضعى است كه مردم مسلمان بر آنند: شهادت بر اينكه نيست شايسته پرستشى جز خدا يگانه است و شريك ندارد و اينكه محمد بنده و رسول او است و بر پا داشتن نماز و دادن زكاة و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان، اين است اسلام، و فرمود:

ايمان، معرفت اين امر است با اين وضع و اگر بدانها اقرار كند و اين امر (امامت) را نشناسد، مسلمان گمراهى است.پ 5- از ابى بصير كه گويد:

 

شنيدم امام باقر (ع) مى‏فرمود (14 سوره حجرات): «اعراب گفتند ما ايمان آورديم بگو شما ايمان نياورديد ولى بگوئيد مسلمان شديم» هر كه گمان برد كه ايمان آورده بودند محققاً دروغ گفته و هر كه هم گمان برد كه مسلمان نبودند، دروغ گفته.پ 6- از قاسم شريك مفضل، گفت: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود: به اسلام، خون محفوظ و محترم مى‏شود و امانت پرداخت مى‏شود و بدان فروج حلال مى‏شوند (يعنى زناشوئى درست مى‏شود) و ثواب در برابر ايمان است.