باب در اينكه اگر به علمِ ائمه افزوده نشود آنچه دارند به پايان رسد

پ‏صفوان بن يحيى گويد: از ابو الحسن (ع) شنيدم مى‏

 

فرمود: امام باقر (ع) مى‏فرمود: اگر نبود كه به علم ما افزوده مى‏شد علم ما به پايان مى‏رسيد.پ 2- ذريح محاربى گويد: امام صادق (ع) به من فرمود: اى ذريح اگر نبود كه به علم ما افزوده مى‏شد به آخر مى‏رسانديم.پ 3- زراره گويد: از امام باقر (ع) شنيدم مى‏فرمود: اگر نبود كه براى ما افزوده مى‏شد تمام مى‏كرديم. گويد: گفتم: شما چيزى از علم افزوده كنيد كه رسول خدا (ص) آن را نمى‏دانست؟ فرمود:

 

هر گاه علم اضافى به ما دهند اول آن را به رسول خدا (ص) عرضه كنند سپس بر همه امامان تا به ما برسد.پ 4- امام صادق (ع) فرمود: چيزى از نزد خدا عز و جل بيرون نيايد تا آغاز به رسول خدا (ص) شود و سپس به امير المؤمنين (ع) و پس از آن به يك يك از ماها به ترتيب تا امام آخرين از ما علم از اولى نباشد.