باب در اينكه سلاح رسول خدا (ص) نمونه تابوت است در بنى اسرائيل

پ‏1- سعيد سمان گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود:

همانا مثل سلاح در ما مثل تابوت است در بنى اسرائيل، شيوه بنى اسرائيل اين بود كه تابوت بر در هر خاندانى يافت مى‏شد به آنها نبوت عطا مى‏شد، سلاح به دست هر كدام ما برسد به او امامت داده شود.پ 2- عبد الله بن ابى يعفور گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏

 

فرمود:

مثل سلاح در ميان ما چون تابوت است در بنى اسرائيل، هر كجا تابوت دور مى‏زد سلطنت در آنجا بود، هر كجا سلاح بچرخد در ميان ما علم امامت آنجا است.پ 3- صفوان از امام رضا (ع) فرمود: ابو جعفر (ع) مى‏فرمود:

همانا سلاح در ميان ما چون تابوت است در بنى اسرائيل، در هر جا تابوت بود نبوت مى‏آمد و در هر جا ميان ما خاندان سلاح بچرخد امر امامت آنجا است، گفتم: ممكن است سلاح از علم جدا شود؟

 

فرمود: نه.پ 4- امام باقر (ع) فرمود: همانا مثل سلاح در ميان ما چون تابوت است در بنى اسرائيل، هر جا تابوت مى‏چرخيد سلطنت حقه مى‏چرخيد، و در ميان ما هم هر جا سلاح بچرخد، علم امامت هم مى‏چرخد.