باب در اينكه قرآن به امام راهنمائى مى‏كند

پ‏1- حسن بن محبوب گويد: از امام رضا (ع) تفسير قول خداى عز و جل را پرسيدم (33 سوره نساء): «براى هر كدام موالى مقرر ساختيم نسبت بدان چه پدر و مادر و خويشان بجا گذارند و آن كسانى كه پيمان شما با آنها بسته است» (و آن كسانى كه دست بيعت به آنها داديد خ) (بهره‏شان را به آنان بدهيد، به راستى خدا بر هر چيز گواه است- دنباله آيه) امام فرمود: همانا مقصود ائمه (ع) هستند كه خدا عهد شما را بدانها بسته است.پ 2- امام صادق (ع) در تفسير قول خداى تعالى (9 سوره اسراء): «به راستى اين قرآن رهنمائى كند بدان چه راست و درست‏تر است» فرمود: رهنمائى مى‏كند به وجود امام (ع).