باب در اينكه مؤمن در صُلب كافر باشد

پ‏1- امام صادق (ع) فرمود: به راستى نطفه مؤمن هر آينه در پشت كافرى باشد و چيزى از بدى بدو نرسد تا آنگاه كه به زاهدان زن مشركه درآيد و باز چيزى از بدى بدو نرسد تا آن را بزايد، و چون زائيد، چيزى از بدى بدو نرسد تا به تكليف رسد.پ 2- از على بن يقطين گويد: به امام كاظم (ع) گفتم: من از نفرين امام صادق (ع) به يقطين و فرزندانش نگرانم، در پاسخ فرمود:

 

اى أبا الحسن چنان نيست كه تو گمان مى‏برى، همانا مؤمن در پشت كافر چون سنگريزه‏اى است ميان خشت، باران مى‏آيد و آن خشت را مى‏شويد و مى‏برد و به سنگريزه زيانى ندارد.