باب در اين كه ائمه (ع) در علم و شجاعت و وجوب طاعت برابرند

پ‏1- امام صادق (ع) فرمود: خدا تعالى فرمايد (21 سوره طور):

 «آن كسانى كه ايمان آوردند و ذريه آنها پيرو آنهايند در ايمان، ما ذريه آنها را بدانها پيونديم و از كردارشان چيزى نكاهيم» (يعنى به حساب ذريه آنها نگذاريم)، فرمود: الذين آمنوا، پيغمبر و امير المؤمنين است و ذريه، ائمه و اوصياء هستند كه به آنها پيونديم و نسبت به ذريه،

 

حجتى را كه محمد (ص) در باره على (ع) آورد نكاهيم و حجتِ همه يكى است و طاعتِ همه يك حكم دارد.پ 2- على بن جعفر گويد: ابو الحسن (ع) فرمود به من كه: ما در علم و شجاعت برابريم ولى در عطا به اندازه‏اى كه دستور داريم عمل كنيم.پ 3- حارث بن مغيره گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى فرمود كه:

رسول خدا (ص) فرمود: ما در امر و فهم و دانستن حلال و حرام، همه در يك روش هستيم.

 

ولى رسول خدا (ص) و على (ع) مقام فضلشان محفوظ است.