باب در نهى از اسم

پ‏1- داود بن قاسم جعفرى گويد: از ابو الحسن عسكرى (امام على نقى) شنيدم مى‏فرمود: جانشين من حسن (ع) است و چگونه باشيد نسبت به جانشين او؟ من گفتم: براى چه؟ خدا مرا قربانت كند. فرمود: شما شخصى او را نتوانيد ديد و او را به نامش نتوانيد ياد كرد (نامش را نتوانيد برد) من گفتم: پس چگونه او را ياد كنيم؟

فرمود: بگوئيد حجت از آل محمد (ص).

پ 2- ابى عبد الله صالحى گويد: يكى از اصحاب ما پس از فوت امام حسن عسكرى از من نام و مكان امام را پرسيد، جواب آمد كه: اگر آنها را به نام دلالت كنى آن را فاش مى‏سازند و اگر به مكان دلالت كنى بدان رهنمائى كنند.

پ‏3- ريان بن صلت گويد: از ابو الحسن الرضا (ع) از قائم (ع) سؤال شد، فرمود:

 

شخصى او را نبينند و نام او را نبرند.پ 4- امام صادق (ع) فرمود: صاحب اين امر است كه نام او را نبرد مگر كافر- او را به نام نخواند مگر كافر.