باب ديگرى از آن

پ‏1- از شهاب، گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود:

اگر مردم بدانند خدا تبارك و تعالى چگونه اين خلق را آفريد، احدى احدى را سرزنش نكند، من گفتم اصلحك الله، چگونه است آن؟ فرمود: به راستى خدا تبارك و تعالى اجزائى آفريد تا آنها را رسانيد به 49 جزء و هر جزئى را 10 بخش كرد (490 10* 49) و سپس آنها را ميان خلق بخش كرد، در مردى يك دهم جزئى را نهاد و در ديگرى 2 دهم جزء تا رسيد به يك جزء تام (از 49 جزء) و در ديگرى يك جزء و يك دهم و در ديگرى يك جزء و 2 دهم و ديگرى يك جزء و 3 دهم تا رسيد به دو جزء و سپس به همين حساب تا رسيد به بالاترين كه 49 جزء باشد، كسى كه تنها يك دهم جزء دارد نتواند چون صاحب دو دهم جزء باشد و همچنين داراى دو دهم جزء نتواند چون صاحب سه دهم جزء باشد و همچنان كسى كه يك جزء تمام دارد نتواند چون دارنده دو جزء باشد و اگر مردم بدانند كه خدا عز و جل خلق را بر اين وضع آفريده، كسى ديگرى را سرزنش نكند.پ 2- از عبد العزيز قراطيسى، گويد: امام صادق (ع) به من‏

 

فرمود اى عبد العزيز به راستى ايمان ده درجه است چون نردبان پله به پله از آن بالا روند نبايد آنكه دو پله بالا است به آنكه يك پله بالا است بگويد: تو چيزى نيستى تا برسد به آنكه در پله دهم است تو كسى را كه از خودت پائين‏تر است دور نينداز تا آنكه بالاتر از تو است تو را دور نيندازد و چون ديدى كسى از تو يك درجه پائين است او را به نرمى به سوى خود بالا بر و بر او بار مكن آنچه را تاب نيارد تا او را بشكنى زيرا هر كس مؤمنى را بشكند بر او است كه شكست او را ببندد و جبران كند.پ 3- از سدير، گويد كه: امام باقر (ع) به من فرمود: به راستى مؤمنان مراتبى دارند، يكى باشد كه يك درجه دارد و يكى دو درجه و يكى سه درجه و يكى چهار درجه و يكى پنج درجه و يكى شش درجه و يكى هفت درجه و اگر تو بروى كه به صاحب يك درجه دو درجه تحميل كنى توانا ندارد و اگر بر صاحب دو درجه سه درجه عرضه كنى توانا ندارد و صاحب سه درجه چهار درجه را توانا ندارد و صاحب چهار درجه پنج درجه را توانا ندارد و صاحب پنج درجه شش درجه را توانا ندارد و صاحب شش درجه هفت درجه را توانا ندارد و همه درجات بر اين وضع باشند.پ 4- از صباح بن سيابه، از امام صادق (ع) فرمود:

 

شما را چه كه از هم بيزاريد، برخى از برخى خودتان بيزارى‏جوئيد، مؤمنين بر هم برترى دارند، بعضى نماز بخوانند و بعضى باهوش‏تر از ديگرى باشند، اينها درجات ايمان است.