باب صله و دهش به امام ع

پ- 1- امام صادق (ع) فرمود:

هر كه گمان برد كه امام نيازمند است بدان چه در دست مردم است او كافر است، همانا مردم نياز دارند كه از آنها چيزى را بپذيرد، خدا عز و جل مى‏فرمايد (104 سوره توبه): «بگير از دارائى آنها صدقه تا آنها را پاكيزه كنى و با آن بپرورانى».پ 2- امام صادق (ع) مى‏فرمود: چيزى نزد خدا از دادن پول به امام (ع) محبوبتر نيست، به راستى خدا يك درهم را در بهشت چون كوه احُد سازد، سپس فرمود: خدا تعالى در كتاب خود فرمايد (246 سوره بقره): «كيست آن كسى كه وام دهد به خدا وامى نيكو و خدا او را برايش بسيار چند برابر سازد» فرمود: به خدا آن در باره صله به امام است.پ 3- از معاذ جامه‏دار گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود: به راستى خدا از آفريده خود آنچه به قرض خواسته در اثر حاجت نبوده است، هر حقى از آن خدا است همانا به ولى او تعلّق دارد.

 

پ‏4- از اسحاق بن عمار كه گفت: پرسيدم از امام كاظم (ع) از قول خدا عز و جل (11 سوره حديد): «كيست آن كه وام دهد به خدا، وام نيكو تا براى او چند برابرش كند و از آن او باشد مُزد ارجمندى» در پاسخ فرمود: در باره صله به امام نازل شده است.پ 5- از حسن بن ميّاح از پدرش كه امام صادق (ع) فرمود:

اى ميّاح درهمى كه به امام رسد وزنش از كوه احُد بزرگتر است.پ 6- امام صادق (ع) فرمود: يك درهم كه به امام برسد بهتر است از هزار هزار درهم در جز آن از راه‏هاى خير و احسان.پ 7- از ابى بكير گويد: شنيدم از امام صادق (ع) مى‏فرمود:

 

به راستى من از يكى از شماها چند درهم را مى‏پذيرم با اين كه در شهر مدينه دارائى من از همه بيشتر است، من با پذيرش آن نمى‏خواهم جز اينكه شما پاك بشويد.