باب عبادت

پ‏1- از امام صادق (ع) كه فرمود:

در تورات نوشته است: اى آدمى‏زاده، براى عبادت من، يك دل باش تا دلت را پر از بى‏نيازى كنم و تو را به خود وانگذارم و بر من است كه ندارى را بر تو ببندم و دلت را از ترس خود پر كنم و اگر دل به عبادت من ندهى، دلت را پر از توجه به دنيا كنم و ندارى و حاجتمندى تو را نبندم و تو را به خود واگذارم.پ 2- از امام صادق (ع) كه فرمود:

خدا تبارك و تعالى فرمايد: اى بنده‏هاى صديق من در دنيا به عبادتم متنعّم باشيد، زيرا شما در آخرت بدان متنعّم خواهيد بود.

 

پ‏3- رسول خدا (ص) فرمود:

بهترين مردم كسى است كه عاشق عبادت است و آن را در آغوش كشد و از دل دوست دارد و با تن بدان در آميزد و خود را براى انجام آن فارغ سازد، او است كه باك ندارد در دنيا سختى كشد يا در رفاه باشد.پ 4- عيسى بن عبد الله به امام صادق (ع) عرض كرد:

قربانت، عبادت چيست؟

فرمود: خوش نيّتى در طاعت از راههائى كه خدا از آنها اطاعت شود، هلا اى عيسى، تو مؤمن نباشى تا ناسخ را از منسوخ بشناسى. گويد: گفتم: معرفت ناسخ و منسوخ چيست؟ گويد:

فرمود:

تو نيستى كه با امامى دل به اطاعت او دادى و نيّت خوب دارى و آن امام در مى‏گذرد و امام ديگر مى‏آيد و دل مى‏دهى و نيّت خوب دارى كه از او اطاعت كنى.

گويد: گفتم: چرا؟

فرمود: اين است معرفت ناسخ و منسوخ.پ 5- از امام صادق (ع) كه عبادت بر سه وجه است:

مردمى خدا عز و جل را از ترس بپرستند، اين عبادت بنده‏ها است.

مردمى خدا را تبارك و تعالى به طمع ثواب پرستند، اين‏

 

عبادت مزدوران است؛ مردمى خدا عز و جل را پرستند و عبادت كنند براى دوستى او، اين عبادت آزاده‏ها است و اين بهترين عبادت است.پ 6- رسول خدا (ص) فرمود:

چه زشت است فقر بعد از غنا و چه زشت است خطاكارى پس از مستمندى و زشت‏تر از آن عابدى است براى خدا كه ترك عبادت كرده است.پ 7- از على بن الحسين (ع) فرمود:

 

هر كه عمل كند بدان چه خدا بر او فرض كرده است، او از عابدترين مردم است.