باب عفو و گذشت

پ‏1- رسول خدا (ص) در سخنرانى خود فرمود:

آيا به شما خبر ندهم از بهترين شيوه در دنيا و آخرت؟

گذشت از هر كس كه به تو ستم كرده، پيوست كنى با هر كه از تو بريده و احسان به هر كه هم به تو بدى كرده و بخشش به هر كه هم تو را دريغ داشته.

 

پ‏2- فرمود:

شما را رهنمائى نكنم به بهترين شيوه‏هاى دنيا و آخرت؟ پيوند كنى با كسى كه از تو بريده و عطا كنى به كسى كه تو را محروم كرده و درگذرى از كسى كه به تو ستم كرده.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

سه از مكارم دنيا و آخرتند: درگذرى از كسى كه به تو ستم كرده و پيوند كنى با كسى كه از تو بريده و بردبارى كنى هنگامى كه با تو نادانى كنند.پ 4- از ابى حمزه ثمالى، گويد:

شنيدم على بن الحسين (ع) مى‏فرمود: چون روز رستاخيز شود، خدا تبارك و تعالى اولين و آخرين را در يك سرزمين گرد آورد، سپس جارچى جار كشد كجايند اهل فضل؟ پس پيشاهنگان مردم بر خيزند و فرشته‏ها آنان را ديدار كنند و بگويند فضل شما چه بوده است؟ در پاسخ گويند: ما پيوند مى‏كرديم با هر كه از ما مى‏بريد و بخشش مى‏كرديم به هر كه از ما دريغ مى‏كرد و گذشت مى‏كرديم از هر كه به ما ستم مى‏كرد، فرمود: به آنها گفته شود:

راست گفتيد، به بهشت در آييد.پ 5- رسول خدا (ص) فرمود:

 

بر شما باد به گذشت، زيرا گذشت نيفزايد براى بنده جز عزت، از هم بگذريد، خدا به شما عزّت دهاد.پ 6- از امام باقر (ع) كه فرمود:

پشيمانى بر گذشت بهتر و آسان‏تر است از پشيمانى بر كيفر.پ 7- از معتب، گويد: امام كاظم (ع) در يك باغ خرمستان، خوشه‏هاى خرما مى‏بريد، من ديدم يكى از غلامانش دسته‏اى از خوشه‏هاى خرما را بر گرفت و آن را پشت ديوار باغ انداخت، من آمدم آن خوشه را گرفتم و نزد آن حضرت آوردم و گفتم: قربانت، من اين را ديدم و اين هم خوشه خرما، به آن غلام فرمود: اى فلانى، گفت: لبيك، فرمود: گرسنه‏اى؟ گفت: نه اى آقايم، فرمود:

برهنه‏اى؟ گفت: نه اى آقايم، فرمود: براى چه اين را بر گرفتى؟

گفت: دلم مى‏خواست، امام فرمود: برو اين خرما هم از تو باشد و فرمود: او را رها كنيد.پ 8- از ابن فضال، گفت: شنيدم أبو الحسن (امام رضا ع) مى‏فرمود: دو لشكر به هم نريزند جز آنكه هر كدام گذشت بيشترى دارند پيروز مى‏شوند.پ 9- از امام باقر (ع) فرمود:

 

آن زن يهوديّه را كه در گوسپند زهر ريخته بود براى پيغمبر (ص) آوردند، و به او فرمود: چه تو را واداشت بر اين كار كه كردى؟ در پاسخ گفت: با خود گفتم: اگر اين پيغمبر است او را زيان نرساند و اگر پادشاه است مردم را از او آسوده كرده‏ام، فرمود: رسول خدا (ص) از او در گذشت.پ 10- فرمود:

 

سه است كه خدا به مردم مسلمان براى آنها جز عزت نيفزايد: گذشت از كسى كه به او ستم كرده، و بخشش به كسى كه از او دريغ كرده، و پيوند با كسى كه از او بريده است.