باب عفّت‏

پ‏1- از امام باقر (ع) فرمود:

خدا به چيزى بهتر از عفّت در شكم و فرج پرستش نشده.پ 2- فرمود:

بهترين عبادت، عفّت شكم و فرج است.پ 3- أمير المؤمنين (ع) مى‏فرمود:

بهترين عبادت با عفّتى است.پ 4- مردى به امام باقر (ع) گفت: من كم كار و كم روزه‏

 

گيرم ولى اميدوارم كه جز حلال نمى‏خورم.

 (گويد:) فرمود: كدام كوشش و اجتهاد از عفّت در شكم و فرج بهتر است؟پ 5- رسول خدا (ص) فرمود:

بيشتر سبب دوزخ رفتن امّتم دو ميان تهى هستند كه شكم است و فرج.پ 6- فرمود:

پس از خود از سه چيز بر امّتم بيمناكم:

گمراهى پس از معرفت، فتنه‏هاى گمراه‏كننده و شهوت شكم و فرج.پ 7- امام باقر (ع) مى‏فرمود:

عبادتى بهتر از عفّت شكم و فرج نيست.پ 8- فرمود:

 

هيچ عبادت نزد خدا بهتر از عفّت در شكم و فرج نيست.