باب فرو خوردن خشم‏

پ‏1- از امام صادق (ع) فرمود: على بن الحسين (ع) مى‏فرمود:

من دوست ندارم خوار شوم و در برابر آن گله شتران سرخ مو بگيرم و من جرعه ننوشيدم كه دوست‏تر باشد نزد من از جرعه خشمى كه طرف آن را بدان مجازات نكرده باشم.پ 2- از امام صادق (ع) فرمود:

چه خوب جرعه‏اى است خشم براى كسى كه بر آن صبر

 

كند، زيرا اجر بزرگ براى بلاى بزرگ است و خدا مردمى را دوست ندارد جز آنكه آنها را گرفتار كند.پ 3- از امام كاظم (ع) فرمود:

بر دشمنان نعمتى كه خدا به تو داده صبر كن، زيرا تو كسى را كه نافرمانى خدا كند، مجازاتى به از اين نتوانى كرد كه در باره او فرمان خدا برى.پ 4- از امام صادق (ع) فرمود:

فرو خوردن خشم از دشمن هنگام تسلط او تقيه است با دور انديشى نسبت به هر كه بدان كار كند و كناره كردن از تعرض بر بلاء است در دنيا و از عنادورزى با دشمنان هنگام تسلط آنان، و سخت‏گيرى با آنها در هنگام تسلطشان، بى‏مراعات تقيه ترك دستور خدا است، با مردم سازشكارى و خوش رفتارى كنيد تا اين نزد آنان براى شما فربهى و بهى آورد و با آنها ستيزه نكنيد تا آنان را بر خود وادار سازيد و به گردن خود سوار كنيد و خوار شويد.پ 5- فرمود:

بنده‏اى نيست كه خشم خود را فرو خورد جز اين كه خدا عز و جل عزت او را در دنيا و آخرت بيفزايد و خدا عز و جل فرموده است (128 سوره آل عمران): «و آن كسانى كه خشم خود را فرو خورند و از مردم درگذرند و خدا دوست دارد محسنان را» و خدا به جاى اين خشم به او ثواب دهد.پ 6- مى‏فرمود:

 

هر كه خشم خود را فرو خورد در صورتى كه مى‏توانست آن را اجراء كند، خدا روز قيامت دلش را پر از خشنودى سازد.پ 7- از امام باقر (ع) فرمود:

هر كه خشم خود را فرو خورد و بر انجام آن توانا باشد، خدا روز قيامت دلش را پر از امن و ايمان كند.پ 8- از زيد شحام كه امام صادق (ع) به من فرمود:

اى زيد، بر دشمنانِ نعمت‏هاى خود صبر كن، زيرا تو مجازاتى به كسى كه خدا را در باره تو نافرمانى كند ندهى بهتر از اين كه خدا را در باره او فرمان برى، اى زيد، به راستى خدا اسلام را برگزيد و اختيار كرد شما، با سخاوت و خوش خلقى با او خوش رفتارى و مصاحبت كنيد.پ 9- رسول خدا (ص) فرمود:

از دوست‏ترين راه به سوى خدا عز و جل دو جرعه است، يك جرعه خشمى كه با بردباريش برگردانند و يك جرعه مصيبت كه با صبرش درمان كنند.پ 10- از امام باقر (ع) كه پدرم به من فرمود:

 

اى پسر جانم، چيزى چشم پدرت را روشن‏تر نكند از جرعه خشمى كه دنبالش صبر باشد و چيزى بيش از اين شادم نكند كه براى من به خوار شدن نفسم گله شتران است.پ 11- از امام صادق (ع) فرمود:

بر دشمنان نعمت خود صبر كنيد زيرا تو مجازات ندهى كسى كه در باره تو خدا را گناه كند به بهتر از اين كه در باره او خدا را فرمانبرى.پ 12- از على بن الحسين كه فرمود:

دوست ندارم در برابر خوارى نفس امّاره‏ام گله شتران سرخ مو داشته باشم و من جرعه به سر نكشيدم كه خوشترم آيد از جرعه خشمى كه خوشترم آيد از جرعه خشمى كه صاحبش را مجازات نكردم.پ 13- از امام صادق (ع) كه فرمود:

 

جرعه‏اى نيست كه بنده بنوشد و دوست‏تر باشد نزد خدا عز و جل از جرعه خشم كه آن را بنوشد هنگامى كه در دلش مى‏چرخد يا به وسيله صبر و شكيبائى و يا بردبارى.