باب فضل ايمان بر اسلام و فضل يقين بر ايمان‏

پ‏1- از جابر گويد: امام صادق (ع) به من فرمود:

اى اخا جعفر، به راستى ايمان از اسلام برتر است و يقين از ايمان برتر است و چيزى كميابتر از يقين نيست.پ 2- از وشاء، گويد: از ابى الحسن (ع) شنيدم مى‏فرمود:

ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است، و تقوى‏ يك درجه‏

 

بالاتر از ايمان است، و يقين يك درجه بالاتر از تقوى‏ است؛ ميان مردم چيزى كمتر از يقين پخش نشده است.پ 3- از حمران بن أعين، گويد: شنيدم امام باقر (ع) مى‏فرمود:

به راستى خدا ايمان را يك درجه بر اسلام برترى داده چنانچه كعبه را بر مسجد الحرام برترى داده.پ 4- از ابى بصير كه گويد: امام صادق (ع) به من فرمود:

اى ابا محمد، اسلام درجه‏اى است؛ گويد: گفتم: آرى.

فرمود: ايمان يك درجه بالاى اسلام است، گويد: گفتم:

آرى. فرمود: تقوى‏ يك درجه برتر از ايمان است، گويد: گفتم:

آرى. فرمود: يقين يك درجه بالاى تقوى‏ است، گويد: گفتم:

آرى فرمود: به مردم چيزى كمتر از يقين داده نشده و همانا شما به كمترين مقام اسلام چسبيده‏ايد، مبادا از دست شما به در رود.پ 5- از يونس كه گويد: از امام رضا (ع) از ايمان و اسلام پرسيدم.

در پاسخ فرمود: امام باقر (ع) فرموده است: همانا دين اسلام است و ايمان يك درجه بالاى آن است و تقوى‏ يك درجه بالاى ايمان است و يقين يك درجه بالاى تقوى‏ است، ميان مردم چيزى‏

 

پخش نشده كه كمتر از يقين باشد. گويد: گفتم: يقين چه چيز است؟

فرمود: توكل بر خدا و تسليم شدن به خدا و رضا به قضاى خدا و واگذار شدن به خدا؛ گفتم: تفسير اين چيست؟ فرمود: امام باقر (ع) چنين فرموده.پ 6- از امام رضا (ع) كه فرمود:

 

ايمان يك درجه بالاى اسلام است، و تقوى‏ يك درجه بالاى ايمان است، و يقين يك درجه بالاى تقوى‏ است و ميان مردم چيزى كمتر از يقين تقسيم نشده.