باب مدارا و سازگارى

پ‏1- رسول خدا (ص) فرمود:

سه است كه در هر كه نباشند هيچ كار او تمام نيست: ورعى كه او را از نافرمانيهاى خدا باز دارد، خلق معاشرتى كه با مردم بسازد، بردبارى و حلمى كه نادانى جاهل را با آن از خود بگرداند.

 

پ‏2- از امام صادق (ع) كه مى‏فرمود:

جبرئيل نزد پيغمبر (ص) آمد و گفت: يا محمد، پروردگارت سلامت مى‏رساند و مى‏فرمايد: با خلق من سازگارى و مدارا كن.پ 3- از امام باقر (ع) كه فرمود:

در تورات نوشته: در آنچه خدا عز و جل با موسى بن عمران (ع) راز گفت كه:

نهان كن راز نهفته‏ام در نهادت و در عيان با دشمن من و دشمن خودت، از آفريده‏هايم سازگارى كن و با اظهار راز نهانم آنان را به دشنام و بدگوئيم مكشان تا با دشمن من و دشمن خودت در دشنام من همدست باشى.پ 4- رسول خدا (ص) فرمود:

پروردگارم به من فرمان سازگارى با مردم داده چنانچه فرمان به انجام فريضه‏هايم داده.پ 5- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

سازگارى با مردم نيمى از ايمان است و نرمش با آنان نيمى از زندگى، سپس امام صادق (ع) فرمود: با نيكان نهانى آميزش كنيد و با بدكاران آشكارا و بدانها يورش نكنيد تا به شما ستم كنند زيرا دورانى بر شما رسد كه دين دارى در آن نجات نيابد جز كسى كه‏

 

گمان برند ابله است و خود را آماده كند كه به او بگويند ابله است و خردى ندارد.پ 6- از حذيفة بن منصور، گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود: به راستى جمعى از مردم قرشى نژاد با مردمان كم سازگارى كردند و از قريش رانده و سوگند به خدا كه در خانوادگى آنها باكى نبود و به راستى جمعى از آنها كه از نژاد قريش نبودند با مردم خوب سازگارى كردند و به خاندان بلند پيوستند، گويد: سپس فرمود:

 

هر كه دست از مردم بدارد، يك دست از آنها باز گرفته و دست‏هاى بسيارى را طرفدار و مدافع خود ساخته.