باب اجلال سالمندان و پيره‏مندان

پ‏1- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

از تجليل خدا است احترام كردن به مسلمان سپيد موى.

 

پ‏2- امام صادق (ع) فرمود كه:

از ما نيست آنكه بزرگ ما را احترام نكند و به خردسالان ما مهر نورزد.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

 

سالمندان خود را تعظيم و احترام كنيد و صله ارحام خود را بنمائيد و شما آنها را به چيزى مراعات نكنيد كه بهتر باشد از جلو گرفتن از آزار آنان.