باب اشتغال به ذكر خدا عز و جل‏

پ‏1- از امام صادق (ع): راستى خدا عز و جل مى‏فرمايد:

هر كه به ذكر من سرگرم شود و از در خواست از من باز ماند، به او عطائى بدهم بهتر از آنچه كه به كسى دهم كه از من درخواستى كند.پ 2- امام صادق (ع) فرمود:

 

راستى بنده‏اى حاجتى به خدا عز و جل دارد و به ستايش بر خدا آغاز سخن كند و با صلوات به محمد و آل محمد تا حاجت خود را فراموش مى‏كند و خدا حاجتش را برآورد بى‏آنكه از او درخواستى كرده باشد.