باب اصرار بر گناهان

پ‏1- از امام صادق (ع) فرمود:

با اصرار، گناه صغيره نباشد، و با آمرزش‏جوئى و استغفار، گناه كبيره‏اى نماند.پ 2- از امام باقر (ع)، فرمود:

در تفسير قول خدا عز و جل (135 سوره آل عمران): « [و آن كسانى كه چون كارِ هرزگى كنند و يا بر خود ستم نمايند به ياد آيند و براى گناهانِ خود آمرزش خواهند و كيست كه گناهان را بيامرزد جز خدا] و اصرار نداشته‏اند بر آنچه كرده‏اند و با آنكه مى‏دانستند (يعنى فهميدند كه بد كرده‏اند)» فرمود: اصرار اين است كه گناهى كند و از آن آمرزش نخواهد از خدا و در فكر توبه نباشد، اين خودش اصرار به گناه است.پ 3- از ابى بصير، گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود:

 

نه به خدا، كه خداوند چيزى از طاعتِ خود را با اصرار بر چيزى از گناهانِ خود نپذيرد.