باب اندازه مسئوليّتِ مؤمن براى صبر بر گرفتارى خود

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود:

خدا پيمان از مؤمن برگرفته كه گفتارش را باور ندارند و از دشمنِ خود انتقام نجويد، هيچ مؤمنى دلِ خود را شفا نبخشد جز به رسوائى او تمام شود زيرا هر مؤمنى لجام بر زبان دارد.پ 2- از رسول خدا (ص) كه فرمود:

خدا از مؤمن پيمان گرفته براى صبر بر چهار بلا كه آسانتر

 

همه: مؤمنى است هم عقيده او و به او حسد مى‏ورزد يا منافقى كه دنبال او را دارد (و براى عيب‏جوئى و آزارش فرصت‏جوئى مى‏كند) يا شيطانى كه او را گمراه مى‏سازد يا كافرى كه رأيش جنگيدن با او است، پس از اين چه از مؤمن مى‏ماند؟ (چگونه مؤمن به ايمانش مى‏ماند خ ل).پ 3- از امام صادق (ع)، فرمود:

مؤمن نمى‏تواند از يكى از سه تا بدر رود، و بسا كه هر سه گريبان‏گيرش شوند يا گرفتار دشمنى همسايه خانه‏اى است كه درش به روى او بسته مى‏شود و او را آزار مى‏دهد، يا همسايه بيرون از خانه كه او را آزار مى‏دهد يا گرفتار كسى است در ميان هر راه كه به دنبال نيازمندى‏هاى خود مى‏رود و او وى را آزار مى‏دهد و اگر مؤمن در قلّه كوهى باشد، خدا عزّوجل شيطانى گسيل دارد تا او را بيازارد و خدا از ايمانِ وى براى او آرامشى فراهم سازد كه با آن به ديگرى نپردازد و نهراسد.پ 4- از داود بن سرحان، گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

چهار چيز است كه مؤمن از همه آنها يا يكى از آنها بركنار نيست: مؤمنى كه بدو حسد برد و اين از همه سخت‏تر است، و منافقى كه دنبال او را دارد، يا دشمنى كه با او مى‏جنگد، يا شيطانى كه او را به گمراهى مى‏كشاند.پ 5- امام صادق (ع) فرمود:

راستى كه خدا عز و جل دوست خود را در دنيا نشانه و هدفِ دشمنِ خود مى‏سازد.

 

پ‏6- از محمد بن عجلان، گويد: من نزد امام صادق (ع) بودم، مردى از حاجتمندى به آن حضرت شكايت كرد، فرمود به او كه: صبر كن، زيرا خدا به زودى به تو گشايش مى‏دهد، و سپس خاموش شد، و پس از آن رو بدان مرد كرد و فرمود: بگو بدانم، زندان كوفه چگونه است؟ در پاسخ گفت: اصلحك اللَّه، تنگ است و بد بو، و زندانيانش به بدترين حالى دچارند، فرمود: همانا تو هم در اين زندانِ دنيا گرفتارى و مى‏خواهى در راحت و وسعت باشى، آيا نمى‏دانى كه دنيا زندان مؤمن است.پ 7- شعيب گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود:

دنيا زندان مؤمن است و كدام زندانى است كه خوبى و خوشى دارد؟پ 8- امام صادق (ع) فرمود:

مؤمن ناسپاسى مى‏شود.

در روايت ديگر است كه براى اين است كه كارِ خوبِ او به درگاه خدا بالا مى‏رود و ميان مردم منتشر نمى‏گردد و كافر قدردانى مى‏شود.پ 9- از امام صادق (ع)، فرمود:

مؤمنى نباشد جز آنكه خدا به او چهار چيز گمارده است:

 

شيطانى كه گمراهش كند و خواهد از راه بدرش برد، و كافرى كه او را بربايد، و مؤمنى كه به او حسد برد و اين از همه سخت‏تر است، و منافقى كه پى لغزشهاى او مى‏گردد.پ 10- از جابر، گويد: شنيدم امام باقر (ع) مى‏فرمود:

چون مؤمنى بميرد، به اندازه افراد قبيله (ربيعه) و (مُضَر) شيطان بر همسايه‏هاى او متوجّه شوند، همه اينها در كار گمراه كردن او بودند.پ 11- از امام صادق (ع)، فرمود:

نبوده و نباشد و نخواهد بود مؤمنى جز اينكه همسايه‏اى دارد كه آزارش دهد و اگر مؤمنى در جزيره‏اى از جزائر دريا باشد، خدا بفرستد كسى را كه او را آزار دهد.پ 12- امام صادق (ع)، فرمود:

در گذشته نبوده و نه در آينده و نه در وضعى كه شما داريد، مؤمنى جز اينكه همسايه دارد كه او را مى‏آزارد.پ 13- امام صادق (ع)، فرمود:

 

نبوده و تا قيامت نباشد مؤمنى جز اينكه همسايه‏اى دارد كه او را مى‏آزارد.