باب اندرز دادن و خير خواهى براى مؤمن

پ‏1- از امام صادق (ع) كه فرمود:

 

براى مؤمن بر مؤمن واجب است كه او را هم اندرز باشد و براى هم خير خواهى كنند.پ 2- امام صادق (ع) فرمود:

براى مؤمن بر مؤمن نصيحت و خير خواهى واجب است در حضور و غياب.پ 3- از امام باقر (ع) فرمود:

واجب است براى مؤمن بر مؤمن خيرخواهى.پ 4- از امام باقر (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

بايد هر مردى از شماها براى برادر خود، چنان خيرخواهى كند كه براى خود مى‏كند.پ 5- رسول خدا (ص) فرمود:

به راستى بزرگ‏ترين مردم در رتبه، روز رستاخيز در نزد خدا، آن كس است كه در زمين خدا براى خيرخواهى و نصيحت خلق خدا بيشتر دوندگى مى‏كند.پ 6- از سفيان بن عيينه، گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

 

بر شما باد به اندرز و خيرخواهى براى رضاى خدا در باره خلق او، كه تو با او ملاقات نكنى به كردارى بهتر از آن.