باب انكار نسب و نژاد

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود:

به خدا كافر شده كسى كه از نژاد و نسب خود بيزارى جويد گرچه كم‏ارزش و پست باشد.پ 2- از امام صادق (ع) به همين مضمون.پ 3- از امام باقر (ع):

 

نفى حسب و گرچه پست و كم ارزش باشد كفر است.