باب اهتمام به امور مسلمانان و نصيحت و خير خواهى و سودمندى براى آنان

پ‏1- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

هر كه صبح كند و اهتمامى به كار مسلمانان ندارد، پس مسلمان نيست.پ 2- رسول خدا (ص) فرمود:

پرست‏ترين مردم، آن كس است كه: خيرخواه‏تر و دل پاك‏تر باشد براى همه مسلمانان.پ 3- از سفيان بن عيينه، گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

بر تو باد كه براى خدا نسبت به خلق او خيرخواه باشى و

 

اندرز گوئى كه هرگز او را به كارى بهتر از آن خورد نكنى.پ 4- فرمود:

هر كه اهتمام به امور مسلمانان ندارد، مسلمان نيست.پ 5- از پيغمبر (ص) فرمود:

هر كه صبح كند و اهتمامى به امور مسلمانان ندارد، از مسلمانان نيست، و هر كه بشنود مردى به مسلمانان استغاثه كند و از آنها فريادرسى خواهد و او را پاسخ نگويد و به داد او نرسد، مسلمان نيست.پ 6- رسول خدا (ص) فرمود:

خلق خدا عيال خدايند، و محبوبترين مردم نزد خدا كسى است كه به عيال خدا سود دهد و براى خاندانى سرور و شادى فراهم آورد.پ 7- امام صادق (ع) مى‏فرمود:

پرسش شد از رسول خدا (ص) از محبوبترين مردم نزد خدا، فرمود:

سودمندترين مردم براى مردم.پ 8- رسول خدا (ص) فرمود:

هر كه از مسلمانان ضرر هجوم (آبى) يا آتشى را بگرداند، بهشت بر او واجب است.

 

پ‏9- از معاوية بن عمار از امام صادق (ع) كه در قول خدا عز و جل (83 سوره بقره): «و بگوئيد براى مردم گفتار خوش» فرمود:

در باره مردم، خوب بگوئيد و نگوئيد جز خوبى تا آنكه بدانيد حقيقت مطلب چيست؟پ 10- از امام باقر (ع) در تفسير قول خدا «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» فرمود:

براى مردم بگوئيد بهترين چيزى كه دوست داريد براى شما بگويند.پ 11- از امام صادق (ع) در تفسير قول خدا عز و جل (21 سوره مريم): «و مرا مبارك ساخته هرجا باشم» فرمود:

 

يعنى بسيار سودمند ساخته.