باب بد خلقى

پ‏1- از امام صادق (ع) كه فرمود:

بد خلقى، كردار را تباه سازد چنانچه سركه عسل را.پ 2- فرمود (ع) كه رسول خدا (ص) فرموده است:

خدا عز و جل براى بدخلق توبه نخواسته، عرض شد: يا رسول اللَّه! آن چگونه باشد؟ پاسخ داد: زيرا هر گاه از گناهى توبه كند، در گناه بزرگ‏ترى افتد.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

به راستى كه بدخلقى هر آينه ايمان را تباه كند چونان كه سركه عسل را.پ 4- امام صادق (ع) فرمود:

هر كه بد خلق است، خود را شكنجه كند.پ 5- امام صادق (ع) فرمود:

 

خدا به يكى از پيغمبرانش وحى كرد كه: بد خلقى، ايمان را تباه كند چنان كه سركه عسل را.