باب تسبيح و تهليل و تكبير

پ‏1- از هشام بن سالم و أبى ايوب خزّاز، هر دو، از امام صادق (ع) فرمود: مستمندان و فقراء خدمت رسول خدا (ص) آمدند

 

و گفتند: يا رسول اللَّه! راستى توانگران دارند كه بنده آزاد كنند و ما نداريم، دارند كه به حجّ بروند و ما نداريم، دارند چيزى كه صدقه بدهند و ما نداريم، دارند آنچه كه بدان در راه خدا جهاد كنند و ما نداريم، رسول خدا (ص) فرمود: هر كه صد بار «اللَّه اكبر» گويد، نزد خدا عز و جل بهتر از آزاد كردن صد بنده، و هر كه خدا را صد بار تسبيح گويد بهتر است از راندن صد شتر به قربانگاه حجّ، و هر كه خدا را صد بار حمد گويد بهتر است از تقديم يك صد اسب براى جهاد در راه خدا با زين و لجام و سوارش، و هر كه صد بار بگويد: «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ»، در آن روز از همه مردم بهتر عمل كرده است جز كسى كه بر آن افزوده باشد. فرمود: اين گزارش به توانگران رسيد و آن را به كار بستند، گويد: مستمندان نزد رسول خدا (ص) برگشتند و گفتند:

يا رسول اللَّه! آنچه فرموديد، به توانگران رسيده و آن را به كار بستند، رسول خدا (ص) فرمود: اين فضل خدا است، به هر كه خواهد مى‏دهدش.پ 2- از ربعى، از فضيل، از امام باقر و يا امام صادق (ع) گويد: شنيدم مى‏فرمود: «اللَّه اكبر و لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ» بسيار بگوئيد زيرا چيزى در نزد خدا عز و جل از اللَّه اكبر گفتن و لا اله الّا اللَّه گفتن محبوب‏تر نيست.پ 3- از امام صادق (ع) كه امير المؤمنين (ع) فرمود: «سبحان اللَّه» گفتن، نيمى از ميزان اعمال است، و «الحمد للَّه» همه ميزان را پر مى‏كند و «اللَّه اكبر» ميان آسمان و زمين را پر مى‏كند.

 

پ‏4- از امام باقر (ع) گويد: رسول خدا (ص) به مردى گذر كرد كه در باغستانى درخت مى‏كاشت و نزد او ايستاد و فرمود: تو را دلالت نكنم بر كشت درختانى كه ريشه‏هايشان برجاتر و رسيدن ميوه‏هايشان زودتر و ميوه‏هايشان بهتر و پاينده‏تر باشند؟ گفت: چرا مرا بدان رهنمائى كن يا رسول اللَّه، فرمود:

چون بامداد و پسين كنى بگو: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ و اللَّه اكبر، زيرا اگر آن را گوئى به شماره هر تسبيح ده درخت در بهشت دارى از انواع ميوه و آنها از باقيات صالحاتند، فرمود. آن مرد گفت: پس به راستى يا رسول اللَّه! من شما را گواه گرفتم كه اين نخلستان من وقف است و قبض شده است بر فقراء مسلمانان كه مستحقّ صدقه باشند.

و خدا آياتى از قرآن را نازل كرد (5 سوره الليل): «و أمّا كسى كه عطا كند و پرهيزكار باشد و تصديق به عاقبت خوش به زودى براى او نعمت فراوان آماده سازيم».پ 5- رسول خدا (ص) فرمود:

 

بهترين عبادت، گفتن: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ است.