باب خلف وعده‏

پ‏1- از هشام بن سالم، گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود:

وعده دادن مؤمن به برادرش در حكم نذرى است كه كفّاره ندارد و هر كه از آن تخلّف كند، به تخلّف از خدا آغاز كرده و به دشمنى او در آويخته، و اين است قول خدا (2 سوره صف): «أيا آن‏

 

كسانى كه گرويديد چرا مى‏گوئيد آنچه را نمى‏كنيد (3) وه چه دشمنى بزرگى دارد نزد خدا كه بگوئيد و نكنيد».پ 2- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

 

هر كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد بايد به وعده‏اى كه مى‏دهد وفاء كند.