باب خُرد شمردن گناهان‏

پ‏1- از ابى اسامه زيد شحّام، از امام صادق (ع) فرمود:

از گناهانى كه خرد و كوچك بدانها نگاه كنيد بپرهيزيد، زيرا آنها آمرزيده نشوند، من گفتم: محقّرات از ذنوب كدامند؟ فرمود:

شخص گناه مى‏كند و مى‏گويد:

 

خوشا بر من اگر جز اين گناهى نداشته باشم.پ 2- از سماعه، گويد: از ابى الحسن (ع) شنيدم مى‏فرمود:

خير بسيارِ خود را، فزون مشماريد، و گناهِ اندك را كم مگيريد، زيرا گناهِ اندك، خرده خرده جمع گردد و بسيار شود، از خدا در نهانى بترسيد تا از طرفِ خود حق را ادا كرده باشيد.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

 

رسول خدا (ص) در زمينِ لخت و بى‏گياهى فرود آمد و به يارانش فرمود: براى من هيزم بياوريد، عرض كردند: يا رسول اللَّه! ما در سر زمين لخت و بى‏گياه هستيم كه هيزم ندارد، فرمود: هر كسى همان را آورد كه مى‏تواند، و خرده خرده آوردند و برابر آن حضرت روى هم ريختند (و انبارى شد)، رسول خدا (ص) فرمود: گناهان هم چنين گرد و فراهم آيند، سپس فرمود: بپرهيزيد از گناهان كوچك، زيرا براى هر چيزى جوينده و بازرسى است، هلا بازرس گناهان، مى‏نويسد هر آنچه مردم پيش دارند و هر اثرى از خود به جا گذارند و هر چيزى را در رهبر روشنى آمار كنيم.