باب در آنچه از امت برداشته شده است و از آن معاف شده‏اند

مى‏فرمود: رسول خدا (ص) فرموده است: از امت من چهار خصلت برداشته شده است: 1- خطاء 2- فراموشى 3- آنچه به زور بر آن وادار شوند 4- آنچه تاب آن را ندارند و اين معنى قول خدا عز و جل است (286 سوره بقره):

 «پروردگارا از ما مؤاخذه مكن اگر فراموش كرديم يا خطاء كرديم و بار تكليفهاى سنگين به دوش ما مگذار چنانچه به دوش آنها كه پيش از ما بودند گزاردى، پروردگارا به ما تحميل مكن آنچه تاب آن را نداريم» و هم قول خدا (106 سوره نحل):

 « [كسى است كه پس از ايمانش به كفر گرايد] جز كسى كه به زور وادار شود و دلش مطمئن به ايمان است» (و اظهار كفرش تنها با زبان است).پ 2- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

نُه خصلت از امتم برداشته شده است: خطاء، فراموشى، آنچه‏

 

ندانند، آنچه نتوانند، آنچه بدان بى‏چاره باشند، آنچه به زور بر آن وادار شوند، طيره، وسوسه در باره انديشه در آفرينش، حسد تا با زبان يا دست آشكار نشود.

 

 (و آن شامل است آنچه را كه خدا از امت مؤاخذه نكند)پ 1- عمرو بن مروان، باز گفته است كه شنيدم امام صادق (ع)