باب در آنچه خدا به واسطه مؤمن دفع مى‏كند

پ‏1- از امام باقر (ع)، فرمود:

راستى كه خدا به يك مؤمن يك شهرى و دهى را از فنا نگهدارى مى‏كند.پ 2- امام باقر (ع) فرمود:

خدا به قريه‏اى كه هفت مؤمن در آن باشد عذاب نازل نمى‏كند.پ 3- از امام صادق (ع) سؤال شد، چون بلا نازل شد، به مؤمنان هم مى‏رسد؟

 

فرمود: آرى، ولى پس از آن خلاص مى‏شوند.