باب در اينكه برادرى بر پايه دين واقع نشده و همانا روى تعارف است

پ‏1- از حمزة بن محمد طيار، از پدرش، از امام باقر (ع) كه فرمود: شما به حقيقت، برادرى نكرديد با هم در اين امر تشيّع و همانا بر پايه آن همديگر را شناختيد و تعارف كرديد.

پ 2- از ابن مسكان و سماعه، هر دو از امام صادق (ع) كه فرمود: شما به حقيقت برادرى نكرديد با هم در اين امر تشيّع و همانا بر پايه آن يك ديگر را شناختيد و تعارف كرديد.