باب در اينكه خدا به وسيله عمل‏كننده از تارك عمل دفاع مى‏كند

پ‏1- از يونس بن ظبيان، از امام صادق (ع)، فرمود: راستى خدا به وسيله آنها كه نماز مى‏خوانند از شيعه‏هاى ما دفاع مى‏كند از آنها كه نماز نمى‏خوانند از شيعه‏هاى ما، و اگر همه ترك نماز كنند هلاك شوند، و خدا دفاع مى‏كند به آنها كه زكاة پردازند از شيعيان ما از آنها كه زكاة ندهند و اگر به ترك زكاة اتفاق كنند هلاك شوند و به راستى خدا به هر كس از شيعه‏هاى ما كه حج كنند دفاع كنند از آنها كه حج نكنند و اگر به ترك حج اتفاق كنند هر آينه هلاك شوند و اين است قول خدا عز و جل (252 سوره بقره): «و اگر خدا دفاع نكند در باره برخى مردم به برخى ديگر هر آينه زمين تباه گردد و خدا تفضل دارد به همه جهانيان» به خدا اين آيه نازل شد جز در باره شما و ديگرى از آن مقصود نيست.