باب در اينكه دعا درمان هر دردى است

پ‏1- از علاء بن كامل، گويد: امام صادق (ع) به من فرمود:

بچسب به دعاء، زيرا دعاء درمان هر دردى است.