باب در اينكه دل دو گوش دارد كه فرشته و شيطان در آنها مى‏دمند

پ‏1- از امام صادق (ع):

هيچ دلى نيست جز اينكه دو گوش دارد، بر يكى فرشته‏اى رهبر است و بر ديگرى شيطانى فتنه‏گر، اينش فرمان دهد و آنش باز

 

دارد، شيطانش به نافرمانيها فرمان كند، و فرشته‏اش از آن باز دارد، و اين است تفسير گفته خدا عز و جل (17 سوره ق): «از راست و از چپ نشسته‏اى است (18) زبان به گفته‏اى نگشايد جز آنكه نزد او رقيب و عتيد».پ 2- از امام صادق (ع)، فرمود:

راستى! دل دو گوش دارد، و هر گاه بنده قصد كند، روح ايمان به او گويد: مكن، و شيطان به او گويد: بكن، و هر گاه روى شكم آن (زنا ده) افتد، روح ايمان از او جدا شود.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

 

هيچ مؤمنى نيست جز اينكه براى دلش دو گوش است در درون او، يك گوش كه وسواس خنّاس در آن مى‏دمد، و گوشى كه در آن فرشته مى‏دمد، و خدا به وسيله مؤمن كمك مى‏دهد و اين است قول خدا (22 سوره مجادله): «و كمك كند آنان را به روحى از طرف خود».