باب در اينكه صاعقه ذاكر را نگيرد

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود:

مؤمن به هر مرگى بميرد جز برق‏زدگى و صاعقه كه او را نگيرد با اينكه در ذكر خدا عز و جل است.پ 2- از زيد بن معاويه عجلى كه فرمود (ع):

برقهاى آسمانى به هيچ كسى كه در ذكر خدا است نميرسند،

 

گويد: گفتم: ذاكر يعنى چه؟

فرمود: هر كه صد آيه خوانده است.پ 3- از ابى بصير، گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم از مردن مؤمن؟ فرمود:

 

مؤمن به هر گونه مرگى بميرد: به وسيله غرق شدن بميرد، زير آوار بماند، و دچار درّنده هم مى‏شود، و به صاعقه هم بميرد، و اين صاعقه به كسى كه در ذكر خدا عز و جل است نمى‏رسد.