باب در اينكه كفر با توبه و برگشت از آن عمل سابق را باطل نمى‏كند

 (توبه مرتدّ و در آن است بيان حال آنكه مؤمن گرد و كافر شود و سپس توبه كند)پ 1- از امام باقر (ع) كه فرمود:

هر كه مؤمن باشد و كار خير كند در حال ايمانش و دچار فتنه گردد و كافر شود و باز توبه كند و از كفر به ايمان برگردد، برايش آنچه در دوران ايمان گذشته كار خوب كرده است نوشته شود و به حساب آيد و اين كفرى كه از آن توبه كرده، كارهاى خير گذشته او را، باطل نكند.