باب در اينكه مسلمان بدان چه در جاهليت (پيش از مسلمانى) كرده مؤاخذه نشود

 (و آن در بريدن اسلام است پيش از خود را و در شرائط آن)پ 1- از امام باقر (ع) كه مردمى نزد رسول خدا (ص) آمدند، پس از آنكه مسلمان شدند و گفتند:

يا رسول اللَّه! آيا كسى از ماها بدان چه در جاهليت خود كرده است پس از اينكه مسلمان شده مؤاخذه شود؟ رسول خدا (ص) در پاسخ آنها فرمود:

 

هر كه از دل، مسلمان شده و يقين ايمانش درست است، خدا تبارك و تعالى او را بدان چه در زمان جاهليت كرده است مؤاخذه نكند و هر كه از دل، مسلمان نشده و يقين ايمانش درست نيست، خدا تبارك و تعالى او را از اول تا آخر مؤاخذه نمايد.پ 2- از فضيل بن عياض، گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم از مردى كه در مسلمانى خود خوب باشد، بدان چه در دوران جاهليت كرده است مؤاخذه شود؟ در پاسخ فرمود: پيغمبر (ص) فرموده است كه: هر كه در اسلام خوب كار كند و خوب مسلمانى كند، بدان چه در جاهليت كرده است مؤاخذه نشود و هر كه در اسلام بد كردار باشد و بد مسلمانى كند، بدان چه كرده از آغاز تا انجام، مؤاخذه شود (مقصود از بد كردارى در اسلام آن است كه منجرّ به سلب ايمان شود- از مجلسى ره).