باب در اينكه نكردن گناه آسان‏تر است از توبه كردن‏

پ‏1- امام صادق (ع) فرمود: امير المؤمنين (ع) فرموده است:

 

ترك خطا آسان‏تر است از طلب توبه و بسا شهوت در يك‏ساعت، مايه اندوه درازى گردد، مرگ دنيا را رسوا دارد و براى هيچ خردمندى جاى شادى نگذاشته است.