(باب در تفسير ذنوب (گناهان

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود: گناهانى كه نعمت را ديگرگون كنند، شورش ناروا است (بغى را چند گنه شمرده به اعتبار اصناف آن است زيرا شورش به ديگران در مال است، در عرض است، در حقوق است، و به اوضاع متعدد واقع مى‏شود، چون نهان و آشكار و كم و بيش مثلا) و گناهانى كه موجب پشيمانيند، قتل است و آن گناهانى كه بلا نازل كند، ستم است و آنها كه پرده‏درند، مى‏خوارى است، و آنها كه روزى را بند آورند، زنا است و

 

آنها كه مرگ را زود رسانند، قطع رحم است و آنها كه دعا را برگردانند و فضا را تيره سازند، ناسپاسى پدر و مادر است.پ 2- امام صادق (ع) مى‏فرمود: پدرم را شيوه بود كه مى‏فرمود:

پناه بريم به خدا از گناهانى فناء را بشتاب آرند و مرگ را زود برسانند و خانه‏ها را ويران سازند و آنها قطع رحم و ناسپاسى پدر و مادر و ترك احسان و نيكوكارى است.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

 

چون چهار چيز شايع شوند، چهار ديگر پديدار گردند: چون زنا فاش شود زلزله پديدار گردد، و چون حكم به ناحق فاش و شايع شود باران بند آيد، و چون پيمان با ذمّيان شكسته شود و طبق مقررات از آنها نگهدارى نشود مشركين بر مسلمين غلبه كنند، و چون زكاة دريغ شود نياز و فقر پديدار گردد.