باب در حال كسى كه دم از عدالت زند و عمل ديگر كند

پ‏1- از امام صادق (ع) كه فرمود:

سخت ترين مردم در افسوس خوردن، روز رستاخيز كسى است كه دم از عدل و دادى زند و به خلاف آن، عمل كند.پ 2- امام صادق (ع) فرمود:

راستى از سخت‏ترين مردم در عذاب روز قيامت، كسى است كه دم از عدالت زند و به خلاف آن، كار كند.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

در روز رستاخيز، افسوس و حسرت آن كس بيشتر است كه دم از عدالتى زند و به خلاف آن، كار كند.پ 4- فرمود (ع): در تفسير قول خدا عز و جل (91 سوره‏

 

شعراء): « [آشكار شود دوزخ براى گمراهان (92) و به آنها گفته شود كجايند آنها كه شما پرستش مى‏كرديد (93) جز از خدا آيا شما را يارى مى‏كنند وقتى طلب يارى كنيد (94)] و پيوسته در آن دوزخ به رو افتند آنها به همراه گمراهان» فرمود:

اى ابا بصير! اينان مردمى باشند كه به زبان خود روش عدالت و دادى را بستايند و سپس به خلاف آن، عمل كند.پ 5- از خيثمه، گويد: امام باقر (ع) به من فرمود:

 

به شيعه‏هاى ما اين پيغام را برسان كه آنچه در نزد خدا است به دست نيايد جز به وسيله عمل و كردار، و به شيعه‏هاى ما برسان كه روز رستاخيز افسوس آن كس بيشتر باشد از همه مردم كه دم از عدالتى زند و سپس بر خلاف آن، كار كند.