باب در خاطر جمعى و آرامشِ دل مؤمن به مؤمن

پ‏1- از امام صادق (ع) كه فرمود:

 

راستى كه مؤمن خاطر جمعى و آرامشِ دل دارد نسبت به مؤمن چنانچه تشنه آرامش دل دارد از آب سرد.