باب در دعوت خانواده به ايمان

پ‏1- از سليمان بن خالد، گويد: به امام صادق (ع) گفتم: به راستى من خاندانى دارم كه از من مى‏شنوند، آنها را به مذهب شيعه دعوت كنم؟ فرمود:

 

 

آرى، به راستى خدا عز و جل در قرآن مى‏فرمايد (6 سوره تحريم): «آيا آن كسانى كه گرويدند نگهداريد خود را و خاندان را از آتشى كه سوخت آن مردمند و سنگ».