باب در ذكر منافقين و گمراهان و ابليس در دعوت اليه

پ‏1- جميل گويد: طيّار به من مى‏گفت: شيطان كه از فرشته‏ها نبود و همانا فرشته‏ها مأمور شدند به آدم سجده كنند و ابليس گفت:

من سجده نمى‏كنم، چرا ابليس گنهكار شد كه سجده نكرد با اينكه از فرشته‏ها نبود (و دستور سجده به او متوجه نبود)؟ گويد: من با او خدمت امام صادق (ع) رسيديم و گويد: به خدا به طرز خوبى سؤال را مطرح كرد، به آن حضرت گفت: قربانت! بفرمائيد آنچه را كه خدا عز و جل مؤمنان را بدان خوانده است از اينكه فرموده: «أيا آن كسانى كه گرويديد و ايمان آورديد» آيا منافقان را هم شامل مى‏شود و منافقان هم به همراه مؤمنان در اين خطاب وارد مى‏شوند؟ فرمود:

 

آرى و شامل گمراهان و اهل ضلال هم مى‏شود و شامل هر كس اعتراف كرده است به مسلمانى در ظاهر مى‏شود، و ابليس هم از آن كسانى است كه به دعوت آشكار با آنان اعتراف كرده است.