باب در سخن چينى

پ‏1- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

شما را به بدترين خودتان آگاه نكنم؟ گفتند: چرا يا رسول اللَّه، فرمود: آنها كه به سخن چينى روند و ميان دوستان جدائى افكنند و براى پاكان عيب جويند.پ 2- از امام باقر (ع)، فرمود:

بهشت بر دروغ‏تراشانى كه براى سخن چينى روند حرام است.پ 3- از امام صادق (ع) كه امير المؤمنين (ع) فرمود:

 

بدان شما آنهايند كه به سخن چينى روند و ميان دوستان جدائى افكنند و براى پاك‏دامنان عيب جويند.