باب در كسى كه از لغزش و عيب مؤمنان جستجو كند

پ‏1- از امام باقر و امام صادق (ع)، فرمودند:

نزديكترين وضعى كه بنده به كفر دارد اين است كه با مردى برادر دينى باشد و لغزشها و خطاهاى او را شماره گيرد تا يك روزى او را بدانها سرزنش كند.پ 2- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

اى گروه كسانى كه به زبان اسلام آورده و ايمان به دلش خوب ننشسته! مسلمانان را نكوهش مكنيد و عيبهاى آنها را دنبال نكنيد، زيرا هر كه از عيوب آنها دنباله‏گيرى كند، خدا از عيب او دنباله‏گيرى كند و هر كه را خدا دنبال عيب برآيد رسوايش كند گرچه در خانه‏اش باشد.پ 3- از امام باقر (ع) (به مضمون حديث 1).

 

پ‏4- از امام باقر (ع) (به مضمون حديث 2).پ 5- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

لغزشهاى مؤمنان را مجوئيد، زيرا هر كه لغزشهاى برادر خود را بجويد، خدا دنبال لغزشهاى او برآيد و هر كه خدا دنبال لغزشهايش برآيد، رسوايش سازد گرچه در درون خانه‏اش باشد.پ 6- از امام باقر (ع)، فرمود:

نزديك ترين وضع بنده به كفر اين است كه با مردى برادر دينى باشد و لغزشهاى او را شماره كند تا روزى او را بدانها سرزنش كند.پ 7- از امام صادق (ع) كه فرمود:

 

دورترين وضع بنده خدا اين است كه مردى با مردى برادر دينى باشد و خطاهاى او را بر او نگهدارى كند تا روزى او را بدانها سرزنش كند.