باب در كسى كه بگويد: لا اله الا اللَّه

پ‏1- از ابى حمزه گويد: شنيدم امام باقر (ع) مى‏فرمود:

هيچ چيز نيست كه ثوابش بيشتر باشد از گواهى به اينكه بگويد: «

لا اله الّا اللَّه‏

» يعنى «گواهى دهد به يگانگى خداوند» راستى كه چيزى با خدا عز و جل برابر نيست و در هيچ امرى احدى با او شريك نيست.پ 2- رسول خدا (ص) فرمود: هر كه بگويد: «

لا اله الّا اللَّه‏

» براى او در بهشت درختى كاشته شود از ياقوت سرخ كه بنش از مشك سفيد بر آمده و از غسل شيرين‏تر و از برف سپيدتر و از مشك خوشبوتر است و در آن باشد نمونه‏هاى پستان دوشيزگان كه در زير هفتاد پيراهن بر آمده باشد (و بر آن درخت بر آمده باشد هفتاد جامه بهشتى خ ل). رسول خدا (ص) فرمود: بهترين عبادت گفتن: «

لا اله الّا اللَّه‏

» است.

 

 

و فرموده است: بهترين عبادت استغفار است و اين است قول خدا عز و جل در قرآنش (22 سوره محمد): «و بدان كه راستش اين است كه نيست شايسته پرستشى جز خدا و آمرزش خواه از گناه خود».