باب در كسى كه مؤمن را بترساند

پ‏1- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

هر كه به مؤمنى نظرى اندازد كه او را بدان بترساند، خدا عز و جل در روزى كه جز سايه او سايه‏اى نيست، او را بترساند.پ 2- از امام صادق (ع)، فرمود:

هر كه مؤمنى را از سلطان بترساند تا به او بدى رسد و نرسد، سزايش اين است كه در دوزخ رود، و هر كه مؤمنى را از سلطانى بترساند تا به او بدى رسد و برسد به او، سزايش اين است كه با فرعون و خاندان فرعون در دوزخ باشد.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

 

هر كه با نيم كلمه بر ضرر مؤمنى كمك كند، روز قيامت خدا عز و جل را برخورد و ميان دو چشمش نوشته است نااميد است از رحمت من.