باب دعا براى برادران (دينى) در پشت سر آنها

پ‏1- از امام باقر (ع)، فرمود:

دعائى كه بيشتر در معرض اجابت است و زودتر مستجاب مى‏شود، دعا كردن براى برادران دينى در غياب او.پ 2- از امام صادق (ع)، فرمود:

دعاء مرد در غياب برادرش (براى او) روزى را فراوان مى‏كند و بدى را جلو مى‏گيرد.پ 3- از امام باقر (ع) در تفسير قول خدا تبارك و تعالى (25 سوره شورى): «و اجابت كند براى آن كسانى كه گرويدند و كارهاى شايسته كردند و از فضل خود براى آنها بيفزايد» فرمود: مقصود از آن مؤمن است كه براى برادر خود در ظهر غيب دعا مى‏كند و فرشته براى او آمين گويد: و خداى جبّار عزيز مى‏فرمايد: براى تو است دو برابر آنچه در خواست كردى و به تو عطا شده آنچه در خواست كردى براى آنكه او را دوست داشتى.پ 4- امام باقر (ع) فرمود:

دعائى كه در اجابت كامياب‏تر است دعاى برادر است براى برادر دينى خود در پشت سر او، آغاز دعا كند براى برادر خود

 

و فرشته‏اى كه به او گمارده است مى‏گويد: آمين و براى تو باد دو برابر آن.پ 5- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

هيچ مؤمنى نيست كه براى مردان مؤمن و زنان مؤمنه دعا كند جز اينكه خدا عز و جل به او برگرداند مانند آنچه را براى آنان دعا كرده است از طرف هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه‏اى كه از آغاز روزگار در گذشته يا تا روز قيامت به جهان آيد، راستى بنده‏اى باشد كه روز قيامت دستور دهند كه او را به دوزخ برند و او را به سوى دوزخ كشند، مؤمنين و مؤمنات مى‏گويند: پروردگارا! اين است كه براى ما دعا مى‏كرد و شفاعت ما را در باره او بپذيرد و خدا شفاعت آنان را در باره او بپذيرد و نجات يابد.پ 6- على، از پدرش گويد: عبد اللَّه بن جندب را در موقف (عرفات) ديدم و وقوفى بهتر از وقوف او نديدم، پيوسته دو دستش به سوى آسمان دراز بود و اشكش بر دو گونه‏اش روان بود تا به زمين مى‏رسيد و چون مردم برگشتند، به او گفتم: اى أبا محمد! من وقوفى بهتر از وقوف تو نديدم.

گفت: به خدا من جز براى برادران دينى خود دعائى نكردم و اين براى آن است كه أبو الحسن- امام كاظم- (ع) به من خبر داد كه هر كه در پشت سر براى برادر خود دعا كند، از عرش به او ندا رسد كه: براى تو باد صد هزار برابر آن و من بد داشتم كه صد هزار دعاى تعهد شده را براى يك دعاء از دست بدهم كه نمى‏دانم آن يك دعاء اجابت مى‏شود يا نه؟

 

پ‏7- از ثوير، گويد: شنيدم على بن الحسين (ع) مى‏فرمود:

 

راستى وقتى فرشته‏ها بشنوند كه مؤمن در پشت سر براى برادر مؤمنش دعا مى‏كند و يا او را به خوبى ياد مى‏كند، گويند: چه خوب برادرى هستى، تو براى برادرت در حقّ او دعاى خير مى‏كنى با اينكه از تو عائب است و او را به خوبى ياد مى‏كنى، هر آينه خدا عز و جل به تو مى‏دهد دو برابر آنچه را در خواست كردى براى او، و از تو خوبى گويد دو چندان آنچه از او خوبى گفتى و تو بر او فضيلت دارى و هر گاه فرشته‏ها بشنوند از زبان او كه به برادرش بد گويد و بر او نفرين كند به او گويند: چه بد برادرى باشى، تو براى برادرت دست بردار از اين سخنان اى كسى كه پرده روى گناهان و عيوبش كشيده شده و خود را باش و سپاس كن از آن خدائى كه پرده روى تو كشيده و بدان كه خدا عز و جل به حال بنده خود از تو داناتر است.