باب ذكر خدا عز و جل در ميان غافلان از حق‏

پ‏1- امام صادق (ع) فرمود:

آنكه در زمره عاقلان در ياد خدا عز و جل است چون كسى است كه در زمره جنگجويان در راه خدا نبرد كند.پ 2- امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرموده است:

 

ياد آور خدا در ميان غافلان چون كسى است كه نبرد كند در راه خدا به سود گريخته‏ها و آنكه نبرد كند به سود گريخته‏ها، بهشت از آن او است.