باب سرزنش

پ‏1- از امام صادق (ع)، فرمود:

هر كه مؤمنى را سرزنش كند، خدا او را در دنيا و آخرت سرزنش كند.پ 2- رسول خدا (ص) فرمود:

هر كه يك كارِ زشتى را فاش كند، چون كسى است كه آن را آغاز كرده و هر كه مؤمنى را سرزنش كند، نميرد تا آن را مرتكب شود.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

هر كه مؤمنى را به گناهى سرزنش كند، نميرد تا آن را مرتكب شود.پ 4- از امام صادق (ع)، فرمود:

 

هر كه نزد مؤمنى رود كه او را سرزنش كند و سركوفت زند، خدا او را در دنيا و آخرت سرزنش نمايد.