(باب شماتت (و شادكامى به گرفتارى مؤمن

پ‏1- از امام صادق (ع) راستى كه او فرمود:

شادكامى و شماتت در گرفتارى و مصيبت برادر دينى از خود نشان مده تا خدا به او ترحّم كند و آن گرفتارى به تو دهد و فرمود:

 

هر كه در مصيبتى كه به برادرش رسد، شادكامى و شماتت كند، از جهان نرود تا گرفتار فتنه شود.